mircom


Traceer uw pakket

Pakketnummer:
Postcode:
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden voor koeriersdiensten (AVK)
Algemene vervoerscondities (AVC)
Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR)
ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN MIRCOM

- voor de verzending van pakketten -

1 Geldigheid/ contractverhouding


1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van Mircom zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangaande de verzending van pakketten.

1.2 Contractanten zijn opdrachtgever die als opdrachtnemer het transport van pakketten aanvaard heeft. Het transport geschiedt via het Mircom transportsysteem.

1.3 Aan iedere transportorder liggen ten grondslag: - De Nederlandse Expeditievoorwaarden – laatste versie – gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam op 4 januari 1999. - Het akkoord over de transportovereenkomst in het internationale goederenverkeer over de weg (“CMR”) aangaande de grensoverschrijdende verzorging van transport binnen Europa evenals tussen de verdragsstaten van de CMR.

2 Pakket

2.1 Vervoerd worden pakketten met de volgende maten en gewichten: Maximaal gewicht: 30 kg, Maximale lengte: 175 cm, Maximale omtrek* Plus lengte: 300 cm (*omtrek = dubbele breedte plus dubbele hoogte).

2.2 Het is de taak van de opdrachtgever om te zorgen voor het adequaat verpakken, labelen en adresseren van pakketten.

2.3 Transport via Mircom vereist een zodanige verpakking, dat deze de goederen voldoende beschermt tegen de belasting veroorzaakt door automatische sorteermachines en mechanische overslag.

3 Uitsluiting van verzending

3.1 Het volgende is uitgesloten van verzending binnen de pakketdienst:

3.1.1 Alle pakketten, die niet voldoen aan de productspecificatie zoals vermeld in art. 2;

3.1.2 Goederen van bijzondere waarde, in het bijzonder edelmetalen, echte sieraden, edelstenen, echte parels, antiquiteiten, kunstvoorwerpen;

3.1.3 Geld, oorkonden, documenten, waardepapieren en voorwerpen die een geldswaardige prestatie vertegenwoordigen;

3.1.4 Bont, tapijten, pols- en zakhorloges, overige sieraden evenals lederwaren met een waarde hoger dan € 520;

3.1.5 Overige goederen, indien hun waarde ligt boven € 13.000;

3.1.6 Pakketten waarvan inhoud, transport of uiterlijke vorm strijdig zijn met de wettelijke bepalingen;

3.1.7 Gevaarlijke of snel bederfelijke goederen, levende of dode dieren, medische of biologische proefobjecten, medisch afval, menselijke resten, lichaamsdelen of organen;

3.1.8 Zendingen waarbij het vrachtgeld of de waarde van de goederen bij levering betaald moeten worden;

3.1.9 Aan invoerrechten onderworpen goederen en carnetgoederen;

3.1.10 Bij grensoverschrijdend transport:
- Goederen waarvan de import of export verboden is of speciale vergunningen vereist volgens de richtlijnen van de betreffende landen van verzending, doorvoer en aflevering;
- Goederen, waarvoor een waarde is aangegeven als bedoeld in artikel 24 van de CMR of waarvoor een verklaring van bijzonder transportbelang is afgegeven als bedoeld in artikel 26, alinea 1 van de CMR.

3.2 Opdrachtnemer is niet verplicht te controleren of een verzending uitgesloten is van verzending.

3.3 Het is binnen Mircom toegestaan de aanvaarding of verdere verzending van pakketten te weigeren, als er een reden is om te veronderstellen dat het pakket van verzending is uitgesloten conform alinea 3.1.

3.4 Het aannemen van goederen die uitgesloten zijn conform alinea 3.1. betekent niet dat er wordt afgezien van het uitsluiten van verzending.

3.5 Mircom mag van goederen gebruik maken of ter afwending van gevaar vernietigen die van transport zijn uitgesloten maar waren aanvaard, voor zover de situatie het rechtvaardigt, vooropgesteld dat de opdrachtgever in kennis wordt gesteld.

4 Dienstenpakket

4.1 Het dienstenpakket expeditie omvat:

4.1.1 Het zorgen voor transport door vrachtvervoerders, het aannemen, de overslag en het doen bezorgen van pakketten;

4.1.2 Een tweede en, indien nodig, een derde poging om de bezorging uit te doen voeren als er niemand voor inontvangstneming aanwezig is.

4.1.3 Het doen overhandigen aan de ontvanger of enig ander volwassen persoon die op het afleveradres wordt aangetroffen en de zending in ontvangst neemt, waarbij het niet verplicht is te laten controleren of deze persoon bevoegd is het pakket in ontvangst te nemen.

4.1.4 Het doen terugzenden van onbestelbare of niet-geaccepteerde pakketten aan de opdrachtgever.

4.2 Wanneer bezorging en retourzending wegens adresfouten evenals ontbrekende afzendergegevens niet mogelijk zijn, mag binnen Mircom het pakket geopend worden om naam en adres van de opdrachtgever of ontvanger vast te stellen.

4.3 Als dit geen resultaat oplevert, mag de inhoud na afloop van een vastgestelde termijn gebruikt of, indien nodig, eerder vernietigd worden.

4.4 Gegarandeerde aflevertijden zijn niet overeengekomen.

5 Vergoeding voor geleverde diensten

5.1 Voor zover geen afwijkende overeenkomsten worden gesloten, zijn de gebruikelijke vergoedingen voor geleverde diensten van toepassing, in overeenstemming met de prijslijst van de opdrachtnemer in de op dat moment geldende versie. Van toepassing zijn de prijzen die op de dag van orderplaatsing gelden.

5.2 Kosten voor retourzendingen uit het buitenland worden afzonderlijk aan de opdrachtgever berekend.

5.3 Moeten transportvergoedingen, kosten of uitgaven door een buitenlandse ontvanger betaald worden of zijn ze door hem veroorzaakt, dan moet de opdrachtgever deze bedragen betalen als ze niet bij een eerste verzoek door de buitenlandse ontvanger betaald worden.

6 Aansprakelijkheid

6.1 De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die optreedt tussen de tijd van aanvaarding en levering van het pakket. - in het geval van expeditie: overeenkomstig Nederlandse Expeditievoorwaarden – laatste versie - in het geval van grensoverschrijdend transport binnen Europa: overeenkomstig de voorschriften van de CMR.

6.2 Behalve de wettelijk geregelde gevallen is aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van pakketten uitgesloten wanneer: - het transport ervan overeenkomstig alinea 3.1 is uitgesloten;
- de schade door handelingen of nalatigheid van de opdrachtgever, de ontvanger, of hun assistenten is opgetreden;
- de schade werd veroorzaakt aan het gebruikte verpakkingsmateriaal.

6.3 Naast de wettelijk geregelde gevallen is de opdrachtgever, in geval van eigen schuld of die van zijn assistenten, volledig aansprakelijk voor alle uitgaven, kosten of schade die door het verzenden van in alinea 3.1. uitgesloten zendingen worden veroorzaakt aan materieel of vervoermiddelen van Mircom en aan andere aan Mircom toevertrouwde zendingen evenals voor al het lichamelijk letsel en overige kosten.

7 Verzekering

7.1 Er is voor ieder pakket een verzekering die het volgende dekt:

- De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer volgens alinea 6.1 (aansprakelijkheidsverzekering conform art. 11 Nederlandse Expeditievoorwaarden), vanaf het moment van binnenscannen van het pakket bij Mircom.

- Enige schade die deze aansprakelijkheid overschrijdt tot aan de waarde van de goederen, vermeerderd met vervoerskosten (Mircom-verzekering). De som van de verzekeringsuitkering is totaal maximaal € 520.

7.2 Tegen een extra te betalen premie kan worden overeengekomen om voor een hoger bedrag te verzekeren, in veelvouden van € 500 tot een verzekerd bedrag van € 13.000 per pakket. Deze mogelijkheid geldt niet voor pakket-shops.

7.3 De opdrachtgever kan de verhoogde verzekering tegen betaling van aanvullende premie afsluiten voor de totale omvang van pakketten, voor een gedeelte ervan of voor afzonderlijke pakketten. Dit dient te gebeuren bij het sluiten van het contract, echter uiterlijk bij aanvaarding van een pakket.

7.4 De verzekering die de aansprakelijkheid overschrijdt is alleen van toepassing voor de opdrachtgever. Hieruit voortkomende claims kunnen niet aan derden worden overgedragen.

7.5 De verzekering die de aansprakelijkheid overschrijdt geldt niet voor pakketten voor welke ergens anders een verzekeringsdekking bestaat.

8 Compensatie / recht van retentie

Opdrachtgever is niet bevoegd claims van opdrachtnemer te verrekenen of het recht van retentie te doen gelden. Dit geldt niet voor claims die bij gewijsde zijn vastgesteld of die opdrachtnemer als gerechtvaardigd heeft erkend.

9 Afwijkende overeenkomsten

Afwijkende overeenkomsten dienen schriftelijk te worden opgesteld.

10 Plaats van nakoming en bevoegde rechtbank

10.1 De arrondissementsrechtbank te ´s Hertogenbosch is bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen tenzij de Kantonrechter rechtsmacht toekomt, in welk geval de relatief bevoegde Kantonrechter van het geschil kennisneemt bij grensoverschrijdend transport conform alinea 3.1. zijn de bepalingen van de CMR van toepassing.

10.2 Op de binnen Mircom verrichte werkzaamheden is Nederlands Recht van toepassing. Leemtes in de regeling dienen met behulp van het Nederlands Recht te worden opgevuld.

11 Tarieven

11.1 Opdrachtnemer behoudt zich het recht binnen Mircom geldende tarieven tussentijds te wijzigen indien toegezegde aantallen niet bereikt worden en indien als gevolg van externe omstandigheden veranderingen in kosten noodzakelijk zijn.

12 Betalingen

12.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen netto na ontvangst van factuur.DE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOERIERSDIENSTEN (AVK)

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder :

1. AVC : Algemene Vervoercondities 1983, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting Vervoeradresen gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.
2. CMR : Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Genève 1956).
3. Koerier : Degene die zich jegens de afzender heeft verbonden zo spoedig mogelijk een zending te vervoeren en aan de geadresseerde af te leveren, waarbij het aflevertijdstip danwel de aflevertermijn waarop de zending in ieder geval moet worden afgeleverd, bij de opdracht wordt overeengekomen.
4. Zending : Een zaak dan wel het geheel van zaken dat gelijktijdig vervoerd wordt en bestemd is voor één ontvanger.
5. Afzender : De contractuele wederpartij van de koerier.
6. Ontvanger : Geadresseerde of (mede)bewoner dan wel ondergeschikte werkzaam op het afleveradres aan wie de koerier de zending dient af te leveren.
7. Overmacht : Een omstandigheid die een zorgvuldig koerier niet heeft kunnen vermijden en waarvan zulk een koerier de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen.

Artikel 2 Werkingssfeer

1. Op binnenlandse koeriersdiensten zijn naast deze voorwaarden de AVC van toepassing voor zover daarvan in deze voorwaarden niet wordt afgeweken.
2. Op grensoverschrijdende koeriersdiensten is van toepassing het CMR, alsmede de met het CMR niet strijdige bepalingen uit deze voorwaarden.

Artikel 3 Verplichtingen van de koerier

1. De koerier is verplicht de overeengekomen zending op de overeengekomen plaats en tijd in ontvangst te nemen.
2. Indien de koerier niet voldoet aan de in lid 1 genoemde verplichting heeft de afzender het recht, onverminderd zijn recht schadevergoeding te vorderen, de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen.
3. De koerier is verplicht de zending uiterlijk op het overeengekomen tijdstip danwel binnen de overeengekomen termijn af te leveren aan de ontvanger. 4. Artikel 16 AVC inzake vertraging is niet van toepassing.

Artikel 4 Verplichting van de afzender

1. De afzender is verplicht ter voldoening aan douane- en andere formaliteiten, welke vóór de aflevering van de goederen moeten worden vervuld, de nodige bescheiden bij de vrachtbrief te voegen en ter beschikking van de koerier te stellen en hem alle noodzakelijke inlichtingen te verschaffen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid van de koerier

Zending beschadigd doch inhoud nog bruikbaar

1. Indien de door de koerier ontvangen zending niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen, doch de inhoud ervan nog wel kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was bestemd, is de koerier, behoudens overmacht, verplicht de schade aan de zending zelve te vergoeden tot maximaal €450,- per zending. Zending beschadigd en inhoud niet meer bruikbaar of zending manco.
2. Indien de door de koerier ontvangen zending niet ter bestemming wordt afgeleverd of niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen, tengevolge waarvan de inhoud van de zending niet meer kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was bestemd, is de koerier, behoudens overmacht, verplicht de daardoor veroorzaakte schade met inachtneming van de volgende bedragen te vergoeden:
a. voor de schade aan de zending zelve maximaal € 450 per zending;
b. voor de schade wegens het niet meer aangewend kunnen worden van de zending voor het doel waarvoor het was bestemd, maximaal twee maal de vracht. Tevens is de overeengekomen vracht niet verschuldigd.
Reeds voldane vracht dient als onverschuldigd betaald te worden gerestitueerd.

Vertraging

3. Indien de zending wordt afgeleverd na het verstrijken van het overeengekomen tijdstip dan wel na afloop van de overeengekomen termijn is, behoudens overmacht, de overeengekomen vrachtprijs niet verschuldigd. Reeds voldane vracht dient als onverschuldigd betaald te worden gerestitueerd. Indien de afzender en/of geadresseerde ten gevolge daarvan schade, niet zijnde schade aan de zending, heeft geleden, is de koerier gehouden die schade te vergoeden tot een maximum van tweemaal de overeengekomen vracht. Indien de zending tevens beschadigd is, is de koerier, behoudens overmacht, bovendien aansprakelijk voor de schade aan de zending zelve tot maximaal € 450 per zending.
4. De last, zijn schade te bewijzen, rust op de afzender en/of geadresseerde.
5. Bij de toepassing van lid 3 van dit artikel komt de koerier een beroep op overmacht niet toe bij:
a. lichamelijke en geestelijke ongeschiktheid van de bestuurder van het voertuig;
b. de ondeugdelijkheid en ongeschiktheid van het voertuig en het materiaal waarvan de koerier zich bediend;
c. voorzienbare verkeerscongestie en/of verkeersdichtheid.
6. Bij grensoverschrijdend vervoer is artikel 5 niet van toepassing.

Toelichting

Artikel 5 van deze voorwaarden vermeerdert de aansprakelijkheid van de koerier ten opzicht van de aansprakelijkheid neergelegd in Boek 8: 1102 Nieuw Burgerlijk Wetboek.

Op grond van dit artikel is deze vermeerdering van aansprakelijkheid nietig tenzij artikel 5 van deze voorwaarden in een afzonderlijk geschrift, dat de vervoersovereenkomst bevat, wordt vastgelegd.

Dat afzonderlijk geschrift bij uitstek is de vrachtbrief. Geadviseerd wordt op de vrachtbrief, naast de verwijzingsclausule naar deze voorwaarden, de tekst van artikel 5 letterlijk over te nemen.